Algemene voorwaarden van Marleen Beeren, Body & Mind Coaching

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 58328211

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Marleen Beeren: “Marleen Beeren, Body & Mind Coaching gevestigd in Wijchen”;
– cliënt: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
– product: de producten welke worden verkocht door Marleen Beeren en welke behoren bij het concept en het programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing van Marleen Beeren.
– programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de producten en adviezen in het kader van gewichtsreductie en gewichtsbeheersing.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en alle door Marleen Beeren aanvaarde offertes en/of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en adviezen verricht door, alsmede in de toekomst met Marleen Beeren aan te gane rechtsverhoudingen.
Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Marleen Beeren slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of geheel of gedeeltelijk zouden worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden, of de tussen de cliënt en Marleen Beeren gesloten overeenkomst en/of kooptransactie waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. Marleen Beeren en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Marleen Beeren zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen en/of aankopen door de cliënt gelden als onherroepelijk. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van Marleen Beeren bindt Marleen Beeren pas nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, op basis van de bij Marleen Beeren bekende gegevens verstrekt door de cliënt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
Onder aanbiedingen en offertes zijn ook begrepen de zogenaamde correctiekuur en/of herhalings- c.q. terugkeertrajecten, (jaar)abonnementen (van bijvoorbeeld nazorg-trajecten) dan wel anderszins.
Het is de cliënt niet toegestaan de aangekochte producten aan professionele partijen en/of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte producten te handelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marleen Beeren.

Artikel 3 Gegevens/Opgave
De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Marleen Beeren verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties van huisarts en/of specialist en/of anderszins een verwijzer met een medische achtergrond. Marleen Beeren is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien de cliënt alle door Marleen Beeren verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De cliënt heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding bestaat. De cliënt ontvangt tijdens de intake bij het programma gewichtsreductie informatie voor (behandelende) artsen/specialisten over het behandelplan. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorleiden van deze informatie.
Alle door Marleen Beeren gegeven adviezen en alle door Marleen Beeren verstrekte berekeningen,
indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, omtrent kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door Marleen Beeren verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaatgaranties.

Artikel 4 Prijzen/Verzending en verzendkosten
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten.
Indien Marleen Beeren bijkomende werkzaamheden op zich heeft genomen bij de verkoop van de producten zoals advisering en begeleiding bij het gebruik van de producten, zijnde het “programma gewichtsreductie” is zulks onderdeel van de prijs van de producten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen. Bij het “programma” gewichtsbeheersing bestaat de prijs uit het verstrekken van adviezen, opdrachten en het geven van persoonlijke begeleiding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij levering per post of anderszins worden voor vervoer, verzending en verpakking de daadwerkelijke kosten, met een minimum van € 4,00, berekend.
Verzending conform artikel 4.3 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is ontvangen door Marleen Beeren, tenzij anders is overeengekomen.
Indien Marleen Beeren het verzenden van de producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt. Marleen Beeren is alleen dan gehouden om de verzending te verzekeren, indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van transport/verzending, alsmede de wijze van verpakken van de producten, wordt door Marleen Beeren bepaald.

Artikel 5 Tussentijdse beëindiging
5.1 Indien Marleen Beeren zulks noodzakelijk acht in het belang van de cliënt, kan zij het programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing tussentijds beëindigen. De cliënt heeft in dat geval geen recht op vergoeding van kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Garantie en reclame
Marleen Beeren staat in voor deugdelijkheid van de samenstelling en de aard van de producten in overeenstemming met wat de cliënt redelijkerwijze mag verwachten.
Indien er een schriftelijke garantie wordt verleend, geldt de garantieperiode met ingang van de dag van levering.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of die (mede) het gevolg zijn van het door de cliënt niet in acht nemen van de aanwijzingen of voorschriften; niet voorzien gebruik of onoordeelkundig gebruik door de cliënt of door derden.
Indien cliënt reclameert is hij verplicht Marleen Beeren in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.
Indien de bezwaren van de cliënt door Marleen Beeren gegrond worden bevonden, heeft Marleen Beeren het recht om hetzij de betreffende producten kosteloos te vervangen, hetzij een redelijke korting te verlenen, een en ander naar keuze van Marleen Beeren.
De cliënt is gehouden, zodra de zending door hem is ontvangen, vast te stellen of het product in orde is.
Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door Marleen Beeren geleverde producten, evenals ten aanzien van factuurbedragen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk met bericht van ontvangst te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 Betaling/Annulering

Bij aankoop van de producten en het daarmee samenhangende programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing dient de betaling contant, via pintransactie of via overboeking te geschieden, ineens dan wel in termijnen, welke termijnen expliciet schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
Het totaalbedrag van de aankoop van de producten en het daarmee samenhangende programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig resultaat.
Indien betaling niet contant plaatsvindt als omschreven in artikel 7.1 dient deze plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Marleen Beeren aan te geven wijze.
De genoemde betalingstermijn in artikel 7.1 en/of artikel 7.3 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de cliënt van rechtswege in gebreke is en het volledige bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden. Verrekening met (gepretendeerde) vorderingen van de cliënt op Marleen Beeren is uitgesloten.
Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De eventueel gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Marleen Beeren is bevoegd haar prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen, indien de cliënt niet aan een of meer van zijn (betalings-) verplichtingen voldoet.
Indien er sprake is van een correctie kuur of een abonnement (zoals bijvoorbeeld nazorg) dan wel anderszins van een herhalings/terugkeertraject, dan zijn de kosten hiervan volledig verschuldigd wanneer niet tijdig een (terugkeer)afspraak wordt geannuleerd. Annulering dient minimaal acht dagen van te voren plaats te vinden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Indien de door Marleen Beeren geleverde producten en het eventueel daarbij behorende programma gewichtsreductie en/of gewichtsbeheersing gebrekkig is of te kort schiet, dan is de aansprakelijkheid van Marleen Beeren jegens de cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden waarbij tevens wordt verwezen naar de “Garantie en reclame”.
Marleen Beeren is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marleen Beeren aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marleen Beeren toegerekend kunnen worden.
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Marleen Beeren is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, persoonsschade, zaakschade, immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van (medewerkers van) Marleen Beeren. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
ledere vordering tegen Marleen Beeren, behalve indien deze door Marleen Beeren is erkend, vervalt door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
In geval Marleen Beeren, in tegenstelling tot hetgeen is vermeld in deze voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, dan wel tot het bedrag dat door de cliënt is betaald.
Ingeval van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak het bepaalde in onderhavig artikel als onredelijk bezwarend aangemerkt, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar in voorkomend geval wordt uitgekeerd.

Artikel 9 Slotbepalingen
9.1. Op alle overeenkomsten die door Marleen Beeren worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) en ieder internationaal verdrag wat ziet op de koop en verkoop van roerende zaken.
9.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
9.3. Van toepassing is steeds de versie van deze algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de cliënt.
9.4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.